top of page

STOORNISSEN

Een logopedist behandelt verschillende stoornissen of problematieken. Mijn specialisatie ligt bij leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen), maar u kan bij mij ook terecht voor andere problematieken. U kunt bij Logo Petra terecht met  zorgvragen omtrent:

- Leerproblemen bij lezen, spellen en rekenen (specialisatie)

- Taal- en spraakontwikkelingsproblemen bij kinderen

- Articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen

- OMFT: afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, habitueel mondademen, foutief slikken)

Daarnaast is het ook mogelijk om de Typ10 typcursus te volgen bij Logo Petra of om studiebegeleiding te krijgen (beiden zonder tussenkomst van de mutualiteit).

 

(Voor het behandelen van stemproblemen en stotteren verwijs ik u graag door naar een gespecialiseerde collega-logopedist.)

i-am-a-student-1412778_1920.jpg

LEERSTOORNISSEN

Ik volgde twee jaar lang het Postgraduaat Leerstoornissen. Voor het behandelen van leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen) bent u bij mij dus zeker aan het juiste adres! Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

SPRAAKONTWIKKELING

Articulatiestoornissen kunnen we onderverdelen in fonetische en fonologische stoornissen.

 

Bij fonetische stoornissen kan een kind een letter niet uitspreken of wordt ze vervormd. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat de /r/ niet kan uitspreken of een kind dat lispelt. Bij fonologische stoornissen gaat het kind woorden vervormen (bv. de letter /s/ wordt consequent vervangen door een /t/) of woorden vereenvoudigen (bv. clusters vereenvoudigen: bloem-boem, blauw-bauw, blik-bik). Deze vervormings- en vereenvoudigingsprocessen komen voor in elke normale spraakontwikkeling, maar moeten op een bepaalde leeftijd verdwenen zijn. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de normale spraakontwikkeling van een kind. Niet alle klanken moeten van bij het begin gekend zijn.

Young-Woman-Talking
Playing with Animals

TAALONTWIKKELING

De taalontwikkeling van een kind verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

OROMYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen veroorzaken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de onderliggende myofunctionele problemen ook opgelost worden.

baby-2166101_1920.jpg
bottom of page